Zarządzanie budową

Każdy projekt wymaga zaangażowania.

Kiedy INVESTCOVER zarządza budową Ty zyskujesz czas na rozwój swojego strategicznego biznesu. 

Mając na uwadze oczekiwania naszych Klientów realizujemy projekty zarówno w formule Project Management z udziałem jednego Generalnego Wykonawcy, jak również w systemie Construction Management gdzie cały proces inwestycyjny podzielony jest na pakiety prac realizowanych przez specjalistycznych wykonawców robót wzajemnie ze sobą skorelowanych i powiązanych, które należy odpowiednio skoordynować.

PRZYKŁADOWY ZAKRES WSPARCIA: 

 • Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem
 • Doradztwo techniczne
 • Doradztwo / wybór zespołu projektantów, w tym projektantów branżowych
 • Nadzór nad pracami projektowymi
 • Organizacja procesu przetargowego
 • Przeprowadzenie wizji lokalnych z potencjalnymi wykonawcami przed zebraniem ofert
 • Doradztwo podczas wyboru wykonawców robót i dostawców
 • Wsparcie podczas przygotowania umów o współpracy z wykonawcami
 • Negocjacje warunków współpracy
 • Opracowanie i kontrola harmonogramu inwestycji
 • Organizacja formalności urzędowych w tym uzyskanie stosownych zezwoleń
 • Opracowanie budżetu inwestycji
 • Bieżąca kontrola ilościowego i finansowego zaawansowania budowy
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań dla Inwestora
 • Aktualizacja budżetu inwestycji stosownie do wprowadzanych zmian w projekcie
 • Rozliczenie końcowe budowy wraz z końcowym raportem finansowym
 • Wprowadzanie wykonawców na plac budowy
 • Kontrola realizacji wszystkich postanowień umowy przez wykonawców
 • Nadzór nad poprawną realizacją inwestycji i jakością prac
 • Organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie
 • Koordynacja współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Koordynacja dostaw inwestorskich
 • Zarządzanie sprawowaniem nadzoru autorskiego przez architekta
 • Kontrola harmonogramu i budżetu
 • Zarządzanie ryzykiem 
 • Raportowanie do Inwestora
 • Kontrola zgodności realizacji z projektem budowlanym i obowiązującymi normami
 • Kontrola dopuszczenia do stosowania na używane materiały budowlane
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP
 • Organizacja procesów odbiorowych robót, w tym:
  • dokonywanie odbiorów robót zanikowych i odbiorów częściowych
  • dokonanie odbioru końcowego
  • dokonanie odbioru robót usterkowych
  • udział w odbiorach końcowych dokonywanych przez urzędy państwowe, czyli Państwową Inspekcję Pracy, Straż Pożarną, Sanepid, Inspekcję Ochrony Środowiska
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • Raportowanie przebiegu całego procesu inwestycyjnego
 • Rozliczenie projektu