Audyty techniczne

DOSTARCZAMY NARZĘDZIA DO PODEJMOWANIA DOBRYCH I BEZPIECZNYCH DECYZJI INWESTYCYJNYCH. 

Audyty techniczne wykonywane przez naszych specjalistów są dokładnym przeglądem stanu budynku, jego wszystkich instalacji i infrastruktury.

W wyniku przeprowadzonej analizy Technical Due Diligence powstaje raport techniczny z opisem stanu obiektu i wytycznymi na temat niezbędnych napraw, remontów czy modernizacji dostosowujących obiekt do bieżących potrzeb i przepisów prawa. W zależności od oczekiwań klienta raport może mieć charakter jedynie poglądowy, bądź szczegółowy uwzględniający szacunkowy koszt oraz harmonogram pokazujący przebieg poszczególnych etapów realizacji inwestycji w krótkim i długim horyzoncie czasowym.

Ocena bieżącego stanu nieruchomości

Celem takiej oceny jest zapewnienie efektywnego zarządzania obiektem, a także podejmowanie decyzji o niezbędnych remontach i modernizacjach zapewniających utrzymanie obiektu w jak najlepszym stanie technicznym w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Analiza stanu technicznego obiektu przed transakcją zakupu / sprzedaży

Naszym celem jest zapewnienie wsparcia merytorycznego i profesjonalnego doradztwa klientom, a także dostarczenie wiedzy koniecznej do podejmowania bezpiecznych i trafnych decyzji inwestycyjnych. Wiedza na temat aktualnego stanu technicznego obiektu, zakresu koniecznych prac remontowych i kosztów z tym związanych pozwala ocenić czy planowana transakcja kupna / sprzedaży nieruchomości jest wyceniona na odpowiednim poziomie.