Siedziba
Header Image

Audyty techniczne / Technical Due Diligence

Przeprowadzamy wielobranżowe przeglądy i audyty obiektów pod kierownictwem profesjonalnych inżynierów z branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, a także drogowej jeśli zachodzi taka potrzeba.

Wspieramy inwestorów na różnych etapach ich działalności:

Ocena bieżącego stanu nieruchomości
Celem takiej oceny jest zapewnienia efektywnego zarządzania obiektem, a także umożliwienie podejmowania decyzji o niezbędnych modernizacjach zapewniających utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym dostosowanym do bieżących przepisów prawnych.

Przeglądy gwarancyjne obiektów
Celem przeglądów gwarancyjnych jest wychwycenie wszelkich usterek wymagających naprawy przed upływem okresu gwarancyjnego, co pozwala na wyegzekwowanie zobowiązań generalnego wykonawcy względem inwestora, a tym samym generuje oszczędności i zapewnia należyty standard techniczny obiektu.

Analiza stanu technicznego obiektu przed transakcją zakupu / sprzedaży
Audyt techniczny obiektu przed dokonaniem transakcji zakupu/sprzedaży pozwala na ocenę faktycznego stanu obiektu, dzięki czemu inwestor pozyskuje informacje na temat zakresu niezbędnych prac modernizacyjnych i remontów, które należy dokonać celem zapewnienia wymaganego poziomu jakości i bezpieczeństwa, ich kosztów oraz horyzontu czasowego w jakim zmiany są możliwe bądź konieczne do wprowadzenia.

Naszym celem jest zapewnienie wsparcia technicznego i profesjonalnego doradztwa klientom, a także dostarczanie narzędzi niezbędnych do podejmowania dobrych i bezpiecznych decyzji inwestycyjnych. W wyniku przeprowadzonej analizy Technical Due Diligence powstaje raport techniczny z opisem stanu obiektu i wytycznymi na temat niezbędnych napraw, remontów czy modernizacji dostosowujących obiekt do bieżących potrzeb czy przepisów prawnych.

W zależności od oczekiwań klienta raport może mieć charakter jedynie poglądowy, bądź szczegółowy uwzględniający estymację kosztową oraz harmonogram pokazujący przebieg poszczególnych etapów realizacji inwestycji w krótkim i długim horyzoncie czasowym.

Top