Header Image
Home / Construction Management – Zarządzanie Budową poprzez pakietowanie robót

Construction Management – Zarządzanie Budową poprzez pakietowanie robót

Mając na uwadze oczekiwania naszych Klientów realizujemy projekty zarówno w formule Project Management z udziałem jednego Generalnego Wykonawcy, jak również w systemie Construction Management gdzie cały proces inwestycyjny podzielony jest na pakiety prac realizowanych przez specjalistycznych wykonawców robót wzajemnie ze sobą skorelowanych i powiązanych, które należy odpowiednio skoordynować.

Przykładowy zakres wsparcia ze strony zespołu Investcover w ramach usług Construction Management

Przygotowanie procesu inwestycyjnego
 • uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem
 • doradztwo techniczne
 • doradztwo / wybór zespołu projektantów, w tym projektantów branżowych
 • nadzór nad pracami projektowymi
 • organizacja procesu przetargowego
 • przeprowadzenie wizji lokalnych z potencjalnymi wykonawcami przed zebraniem ofert
 • doradztwo podczas wyboru wykonawców robót i dostawców
 • wsparcie podczas przygotowania umów o współpracy z wykonawcami
 • negocjacje warunków współpracy
 • opracowanie i kontrola harmonogramu inwestycji
 • organizacja formalności urzędowych w tym uzyskanie stosownych zezwoleń
Kontrola finansowa
 • opracowanie budżetu inwestycji
 • bieżąca kontrola ilościowego i finansowego zaawansowania budowy
 • sporządzanie okresowych sprawozdań dla Inwestora
 • aktualizacja budżetu inwestycji stosownie do wprowadzanych zmian w projekcie
 • rozliczenie końcowe budowy wraz z końcowym raportem finansowym
Koordynacja budowy
 • wprowadzanie wykonawców na plac budowy
 • kontrola realizacji wszystkich postanowień umowy przez wykonawców
 • nadzór nad poprawną realizacją inwestycji i jakością prac
 • organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie
 • koordynacja współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • koordynacja dostaw inwestorskich
 • zarządzanie sprawowaniem nadzoru autorskiego przez architekta
 • kontrola harmonogramu i budżetu
Nadzór inwestorski
 • kontrola zgodności realizacji z projektem budowlanym i obowiązującymi normami
 • kontrola dopuszczenia do stosowania na używane materiały budowlane
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP
 • organizacja procesów odbiorowych robót, w tym:
  • dokonywanie odbiorów robót zanikowych i odbiorów częściowych
  • dokonanie odbioru końcowego
  • dokonanie odbioru robót usterkowych
  • udział w odbiorach końcowych dokonywanych przez urzędy państwowe, czyli Państwową Inspekcję Pracy, Straż Pożarną, Sanepid, Inspekcję Ochrony Środowiska
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • raportowanie przebiegu całego procesu inwestycyjnego
Top